You are here

“ЦЕНТЪРЪТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ЦЕННОСТИ” ООД /ЦРХЦ/ е специализирана организация в областта на опазване паметниците на културата със седалище гр.София и управител Веска Каменова. Фирмите, ЦРХЦ и Реставрация-Бендида ЕООД, работят заедно и поотделно, а при необходимост и в консорциум.

Предмет на дейност: Проучване на култови и други видове сгради, изготвяне на програми и технологии за реставрация, реставрация на паметници на културата, което включва спасителни и цялостни реставрационни работи по:

- декоративно-монументална живопис – стенописи от всички епохи, антични и ранно-християнски мозайки

- кавалетна живопис – икони, йерусалимии и др.

- дървена пластика /със и без полихромия/ - иконостаси, църковна мебел, архитектурни детайли от всички епохи и други

- метална пластика – археологически метални произведения на изкуството и предмети, църковна утвар, метални части от обзавеждане на храмове и музейни експонати и др.

- каменна и щукатурна пластика – скулптура, релефи, архитектурни детайли и др.

- проектиране и изпълнение на реставрацията на архитектурни и археологически паметници

- проектиране и изпълнение на художествена украса

- консултантски услуги, свързани с опазване на културно-историческото наследство

- изготвяне на експертизи за състоянието на обектите

 

Партньори в осъществяване на целите и задачите на фирмите са: Министерство на културата, общини, фондации,музей, фирми и др.

Всички щатни и нещатни сътрудници са с квалификация и дългогодишен опит. “ЦРХЦ” ООД разполага с офис и реставраторско ателие, оборудвано с всички необходими за тази дейност технически средства и специфични материали.

Фирмата е коректен партньор. Изпълнява договорените задачи на професионално ниво и в определените срокове.

Съдружниците - Аглика Икономова и Веска Каменова са с над 25 годишен стаж в областта на опазване паметниците на културата. Работили са в Националния институт за паметници на културата /НИПК- София / дирекция “Художествени паметници”, а след това в Центъра за консервация и реставрация на художествени ценности /ЦКРХЦ/ към Министерство на културата до ликвидирането му.

От 1992 до 2003 г. Аглика Икономова е и директор на ЦКРХЦ. Тя е завършила Националната художествена академия, секция “Консервация и реставрация”. Член е на СБХ. Има следните специализации:

1993 – специализация в курса на ICCROM, Рим, Италия, януари – май на тема “Консервация на стенна живопис”;

участие в реставрацията на стенописи в манастира “Notre Dame” в с. Абонданс, Франция;

Фирмата остойностява видовете реставрационни операции по нормативи на НИПК и СБХ.

“Центърът за реставрация на художествени ценности” ООД е регистриран по ДДС.