You are here

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ЦЕННОСТИ“ ООД /ЦРХЦ/ е специализирана организация в областта на опазване на недвижимите културни ценности със седалище в гр.София. Съдружниците – Аглика Икономова и Веска Каменова са с над 30 годишен стаж в областта на консервацията и реставрацията на художествени ценности. Работили са в Националния институт за паметници на културата /НИПК-София/ в дирекция „Художествени паметници“ след това в Центъра за консервация и реставрация на художествени ценности /ЦКРХЦ/ към Министерство на културата до ликвидирането му, а от 2002 г. имат собствена фирма.

Предмет на дейност на фирмата е:

Специализирана експертна дейност,

в сътрудничество с държавни институции, общини, музеи, Църковни настоятелства, собственици на недвижими културни ценности, архитекти, строителни фирми, консултантски фирми и др.

Тя включва:

 • Проучване на култови и други видове сгради и обекти и изготвяне на Проекти и технологии към Инвестиционни проекти.
 • изготвяне на експертизи за състоянието на обектите
 • консултантски услуги, свързани с процедурите по Закона за културното наследство
 • изготвяне на проекти за консервация и реставрация на художествени ценности в култови сгради от всички епохи /гробници, църкви, синагоги, джамии/, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.12.2016 г. на Министерство на културата за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности и съобразно спецификата на обекта.
 • изготвяне на проекти за консервация и реставрация /методика и технология/ към архитектурни проекти за археологически обекти, съгласно изискванията на НИНКН/МК и Наредба № 4
 • изготвяне на проекти за консервация и реставрация /методика и технология/ към архитектурни проекти за архитектурни обекти, съгласно изискванията на НИНКН/МК и Наредба № 4

Научноизследователска и развойна дейност

 • участие в научни проекти и разработки в областта на културното наследство
 • участие в научни конференции
 • експериментиране на съвременни научни методи и иновативни технологии за консервация и реставрация
 • проучване на нови материали и техники
 • публикации

Изпълнителска дейност

 • цялостни консервационно-реставрационни работи по художествените ценности в храмове, архитектурни и археологически обекти – стенописи от всички епохи, антични и ранно-християнски мозайки, каменна и щукатурна пластика, иконостаси, икони и др.
 • аварийни /спасителни/ консервационно-реставрационни операции по художествени ценности
 • методическо ръководство при изпълнение на технологии за реставрация от сътрудници на строителни фирми

 

Партньори в осъществяване на целите и задачите са:

Министерство на културата, общини, Църковни настоятелства, фондации, музеи, фирми и др.

Всички наши сътрудници са с квалификация и дългогодишен опит. „ЦРХЦ“ разполага с офис и ателие, оборудвано с всичко необходимо за тази дейност.

Фирмата е коректен партньор. Изпълнява договорените задачи на професионално ниво и в определените срокове.

Фирмата остойностява видовете реставрационни операции по нормативи на НИПК и СБХ.

„Центърът за реставрация на художествени ценности“ ООД е регистриран по ДДС.

Фирмите „ЦРХЦ“ и „Реставрация-Бендида“, работят заедно и поотделно.